สาส์นจากนายกสมาคม

 เรียน  สมาชิกสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน

   สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน ขอส่งความสุขและอวยพรให้สมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการโรงแรม และพนักงานโรงแรมทุกๆท่านทั่วเกาะพะงัน จงมีความมั่นคงในการงาน ปราศจากวิบัติภัยทางเศรษฐกิจ และขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และประสบโชคชัยตลอดปี 2558

   สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน กำลังก้าวสู่ปีที่ 3 ในพุทธศักราช 2558 ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้มีปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาผู้ประกอบการ,บุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมให้มี ศักยภาพ ทัดเที่ยมกับพื่นที่อื่น และ ยังเป็นองค์กรที่ช่วยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน ให้มีความยังยืน

   ในด้านการสื่อสารการตลาด สมาคมฯได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 เว็บไซต์ ในนาม www.kohphanganhotelsassociation.com และกำลังดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์จองห้องพักระบบออนไลน์สำหรับเครือข่าย สมาชิก On line central room reservation center เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมขนาดเล็ก

 สุด ท้ายนี้สมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและผู้มีอุปการคุณ ที่ได้ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯตลอดมา และหวังว่าสมาชิกจะได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของ สมาชิก สมาคมฯ และประเทศชาติด้วย

Visitors: 32,374