ประวัติสมาคมฯ

ประวัติความเป็นมาของสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน 

                สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการโรงแรม  จำนวน ราว 17 คน ในเขตพื้นที่เกาะพะงัน ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกาะพะงันที่ยั่งยืน ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะพะงัน โดยมีตัวแทนภาครัฐ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในเดือนสิงหาคม 2555  เป็นการเริ่มต้นการรวม ตัวเป็นครั้งแรก และประชุมร่วมกันอีกหลายครั้ง แยกไปตามโซนต่างๆ ครบทั้ง 5โซน จนกระทั่ง มีการประชุมใหญ่ร่วม กันเป็นครั้ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เพื่อเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งเห็นชอบให้ นายธัญญะ พูลสวัสดิ์ เป็น นายกสมาคมก่อตั้ง และได้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 แล้วจึงเริ่มนับวาระนายกสมาคมฯ  เป็นต้นไป จนครบ 6 เดือน และมีการเลือกตั้ง คนต่อไป ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน และมี นายธัญญะ พูลสัสดิ์   เป็นนายกฯอีกสมัยหนึ่ง มีวาระ 2 ปีโดยให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมขึ้นมาคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ ประธานโซน 5 โซน และคณะกรรมการรวมกัน ไม่เกิน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะพะงัน ให้เป็นแห่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

                โครงสร้างสมาคมโรงแรมเกาะพะงัน ประกอบมาจาก 5 โซน แบ่งเป็น 

โซนที่ 1 Life Style รวมพวกสิ่งอำนวยความสะดวก ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ ท่าเทียบเรือ หาดในวก หาดท้องศาลา หาดบางจะรุ ฯลฯ

โซนที่ 2 Night Life ที่ดังๆก็จะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ หาดริ้นใน หาดริ้นนอก

โซนที่ 3 อนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น หาดธารเสด็จ เดินสำรวจป่า

โซนที่ 4 วิถีชีวิตชาวประมง ดำน้ำ อาหารทะเล หาดโฉลกหลำ แหล่งอาหารทะเล, หาดแม่หาด ทะเลแหวกอยู่ใกล้เกาะม้า ที่ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น

โซนที่ 5 แหล่งการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ อาทิ หาดปลายแหลม หาดหินกอง

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งโซน เพื่อการสื่อสารการตลาด และเพื่อการปรับภาพลักษณ์เกาะพะงัน ที่เป็นต้นมา เชื่อว่าเป็นเกาะแห่งปาร์ตี้ ซึ่งอาจยากต่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ในกลุ่มตลาดเชิงคุณภาพ เช่น ครอบครัว, คู่รัก-แต่งงาน, นักธุรกิจ หรือ ประชุมสัมมนา เป็นต้น

กิจกรรมที่สมาคม ฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด คือ กิจกรรม ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ  รวมทั้งกิจกรรม พระจันทร์หลากสี...ที่พะงัน ซึ่งกำลังผลักดันให้เป็นปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อรวมพลังความสามัคคีในทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดโซนตามกายภาพ ภูมิทัศน์ ในการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวทางที่ยั่งยืนและมีเอกภาพ
 2. สร้างความเข้าใจต่อการรับรู้ของการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาภาพรวมของเกาะพะงัน
 3. ช่วยเหลือ, ตกลงให้การคุ้มครอง ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกทั้ง หลายของสมาคม ในการร่วมกันแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคล ภายนอก แลกเปลี่ยนความรู้ ความในทางวิชาการ ตลอดจนข่าว สารต่างๆเกี่ยวกับ ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประ โยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจของสมาชิก
 4. ร่วมมือประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การ สมาคม บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใดๆ ที่สมาคมเห็นว่าการร่วมมือ ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวก ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม
 5. ผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเกาะพะงัน ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของเกาะ 5 ดาว
 6. ดำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 7. ดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก และจัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ
 8. ทำความตกลงหรือวางระเบียงให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจของสมาชิก ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นตัวแทนในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
 9. ร่วมกระทำกิจการ หรือบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อความมั่นคงของเกาะพะงัน
 10. ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ กิจกรรมงาน ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ให้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะพะงัน
 11. เพื่อประสานงานให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือด้านบริการ และความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนบุคคลทั่วไปในเกาะพะงัน
 12. เป็นศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC Information Center) และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเกาะพะงันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน

     โมเดลพะงัน โมเดลโลก  (“เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำที่มีความเป็นธรรมชาติและน่าอยู่ที่นัก ท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน”)  Phangan Model –World Model (“The leading World-class destination to fulfill dreams through the experience Of  Green and Clean Island to visit”)

ปรัชญา

    ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุล และยั่งยืน
 2. พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เกาะพะงัน
 3. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

 

Koh Phangan Hotels Association

History
     Koh Phangan Hotels Association was initiated by about 17 hotel owners in Koh Phangan sharing the same vision to develop a sustainable tourism industry in Koh Phangan. The vision was introduced in a partnership meeting between the hotel owners and representatives from the public sector in August 2012 at Koh Phangan District Office. Since the initiation, many more meetings had followed. Each meeting focused on different zones of tourism destinations in Koh Phangan as well as being an opportunity to recruit new members and appoint a chairperson and committees for each zone.
     On the 15th October 2012, a general meeting was held for the members to elect the president of the Association. Mr Tanya Poolsawat was elected as a president. The initial presidency term was six months which was effective from the 11th of February 2013 after the Association was officially registered with Surat Thani Association Registration Office. The Association also appointed the board of directors which consisted of the president, chairpersons from the five zones, and no more than 25 committee members. The Association aimed to promote, stimulate, and publicise tourism in Kho Pha Ngan as an ecotourism destination to attract quality tourists.
     In October 2013 after having finished his first term, Mr Poolsawat was elected to serve a second term as a president with a team of the board of directors following the initial structure consisting of the president, chairpersons from the five zones, and no more than 25 committee members. The Association has worked to pursue the original aim.
     Koh Phangan Hotels Association’s marketing strategy consists of five tourism zones with the objectives to provide an excellent service to customers from all target groups and a wide range of ages and genders with different tourist destinations such as families, newlyweds, those who want a romantic holiday, or business travel as well as to change a negative image of Koh Phangan, which has been seen as a destination for parties and drugs.


The five tourism zones are as follows:
Zone1: Center of Lifestyles
This zone focuses on the main entry and exit points to the island, the ferry ports, and the infrastructure including banks, stores, supermarkets, hospitals, and shopping streets. It covers the areas of Had Nai Wok, Had Tong Sala, and Had Bang Charu.

Zone 2: Full Moon Destination
Koh Phangan has been hosting the biggest full moon party for the longest period of 30 years. It provides a stunning atmosphere for a moonlit night out on the most beautiful and the longest beach in Koh Phangan with a ferry port for an easy access between Koh Samui- Pha Ngan- Had Rin. 

Zone 3: Heritage & Nature
Koh Phangan provides amazing nature and wildlife. It is a home for more than 1,000 deer. Had Than Sadet is a great choice for ecotourism while the hiking trails to Khao Ra, the highest mountain peak in the Gulf of Thailand, offer an opportunity to spot a wide range of flora and fauna. Meanwhile, Ao Thong Nai Pan Community produces the finest and most expensive shrimp paste alongside the biggest cluster of the five star hotels on Thong Nai Pan Noi.

Zone 4: Into the Sea
Koh Phangan gives its visitors one of the best travel experiences on Thailand’s east coast islands in exploring the fisherman’s life on the island, diving, and enjoying the finest seafood. Some of Koh Phangan’s spectacular tourist destinations are Had Khuat, Had Khom, Had Chalok Lam, Had Mae Had, a long sandbar at Koh Ma, which is a great place for snorkelling, Had Hin Ngam, and Had Salad

Zone 5: Health & Wellness Tourism
To promote health and wellbeing, this zone involves yoga classes, mindfulness meditation, cultural tourism, and healthy food. The areas cover Had Nai Wok, Had Wok Tum, Had Hin Kong, Had Sri Thanu, Had Chao Pao, Had Son, and Had Yao.

Koh Phangan Hotels Association has worked in partnership with the Tourism Authority of Thailand and other organisations in the private sector to enhance a marketing strategy including putting forward the Koh Phangan Colormoon Festival in Surat Thani tourism calendar.


Objectives

 1. To generate the unity among the members and partners and to implement the strategic framework of tourism zones regarding to the geographical aspects and tourist activities to foster conservation and sustainable development. 
 2. To create an understanding and participation of members in mutual problem solving and development of Koh Phangan. 
 3. To assist, protect, support, and cooperate between members in solving problems or issues and in negotiating with other organisations as well as to share and exchange knowledge and information in hospitality and tourism industry for the mutual benefits of the members. 
 4. To cooperate and collaborate with organisations, associations, companies, committees, and individuals in the public and private sectors when such cooperation is considered meeting the objectives of the Association. 
 5. To advertise and publicise tourist activities and news & information about hospitality and tourism industry in Koh Phangan. 
 6. To organise and promote seminars and trainings in hospitality and tourism industry. 
 7. To conduct a business to enhance the benefits of the members and to strengthen sales promotion to both domestic and international markets. 
 8. To set an agreement or a code of practice, or refraining from any practices, for the members to operate a business in a flowing and effective manner and to mediate between members or between a member and an external party when a business disagreement or conflict occurs. 
 9. To participate in charitable activities and donations for public benefit and for the livelihood security of the community. 
 10. To preserve Koh Phangan’s culture and heritage by promoting and publicising traditional cultural events and celebrations. - To collaborate and support tourists and individuals in receiving the best services and safety in Koh Phangan. 
 11. To become an AEC Information Center and an information center for other organisations involving in the development of Koh Phangan. 

Vision
     Phangan Model –World Model (“The leading World-class destination to fulfill dreams through the experience Of Green and Clean Island to visit”)

Philosophy
     Promoting Koh Phangan’s sustainable tourism development


Missions

 1. To promote, preserve, restore, and develop tourist attractions and environmental quality with a suitable balance to guarantee its long-term sustainability. 
 2. To increase the standard of products and services within tourism industry in Koh Phangan. 
 3. To improve the quality of facilitation, protection, and safety management in tourism. 
 4. To encourage participation in tourism management from all parties to develop sustainable tourism. 
 5. To develop cooperation in tourism from all parties both domestically and internationally.


---------------------End of document--------------------
Translated by One Community Services, Inc.
United State of America
865 228 9133

 

Visitors: 32,374