ทำเนียบนายอำเภอเกาะพะงัน


 ปลัดอำเภอผู้แทนหัวหน้า ประจำกิ่งอำเภอ มีดังนี้


 1. นายประมวล เพชรรัตษ์          ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2513 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ 2513
 2. ร.อ.ยุทธชัย ศรีสว่าง             ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2513 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ 2520  

 นายอำเภอ มีดังนี้


 1. นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน            ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2520 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2521
 2. นายกระจ่าง เพชรกุล           ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2521 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2523  
 3. นายชาคริต จรูญพงค์           ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2523 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2523  
 4. นายประสิทธิ์ เนตรพุกกณะ    ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2523 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2525  
 5. นายชาญชัย บุญยามระ         ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2525 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2526  
 6. นายมงคล วรรณแก้ว           ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่..........เดือน..................พ.ศ.2526 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2528 
 7. นายประเสริฐ กวดกิจการ      ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2528 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2530
 8. นายสนอง ปาลวัฒน์            ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2530 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2531   
 9. นายเสริม พานุรัตน์             ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน....................พ.ศ.2531 ถึง วันที่..........เดือน......................พ.ศ.2533  
 10. นายประเสริฐ วิจารณ์        ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่........เดือน...................พ.ศ.2533 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2535  
 11. นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์        ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่.........เดือน....................พ.ศ.2535 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2537   
 12. นายเฉลียว ภาษสุวรรณ     ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2537 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2538  
 13. นายจุมพล ม่วงทอง         ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2538 ถึง วันที่..........เดือน....................พ.ศ.2540   
 14. นายศิริพัฒ พัฒกุล          ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่  24   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540 ถึง วันที่ 22  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2542   
 15. ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี วันที่  22   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึง วันที่ 19   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2543  
 16. นายชนาญวัต จิตร์ภิรมย์ศรี ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี    วันที่   20   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ถึง วันที่ 13   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.2545   
 17. นายธนพล อันติมานนท์   ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่   23   เดือน  ธันวาคม     พ.ศ.2545 ถึง วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2547 
 18. นายพรเลิศ โชคชัย         ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่     1   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.2547 ถึง วันที่ 25   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 19. นายประเวศ ไทยประยูร   ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่   26  เดือน  ธันวาคม     พ.ศ.2548 ถึง วันที่ 22   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2551 
 20. นายมนัส กาญจนคเชนทร์  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี      วันที่   18  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.2550 ถึง วันที่  22  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2542    
 21. นายไพบูลย์  โอมาก         ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี       วันที่  23  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.2551 ถึง วันที่   22  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.2554     
 22.  นายประเวศ ไทยประยูร  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี        วันที่  13   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.2554 ถึง วันที่         เดือน                พ.ศ.2542   
Visitors: 32,374