อ่าวธารเสด็จ

ธารเสด็จ


     ข้อความตอนหนึ่งใน จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู คราว ร.ศ.๑๐๗ และ ๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๖๗) กล่าวว่า “วันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๙ ค่ำ (วันที่ ๓๑ สิงหาคม ร.ศ. ๑๐๗ - พ.ศ. ๒๔๓๑ - ผู้เขียน) ทอดที่เกาะพงัน ด้านตะวันออก เวลา ๕ โมง เสด็จขึ้นบกไปที่ลำธารน้ำตก . . ธารน้ำตกแห่งนี้มีปรากฏในแผนที่บอกแต่ว่ามีน้ำจืด ครั้นเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นเปนลำธารใหญ่ เปนที่สนุกสบาย จึงพระราชทานนามว่า ธารเสด็จ เปนที่โปรดเสด็จประพาสต่อมาจนตลอดรัชกาล”
     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จารึกชื่อ ธารเสด็จ ที่ก้อนศิลาในลำธาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ร.ศ.๑๐๘ (พ.ศ.๒๔๓๒) วันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ดั่งความตอนหนึ่งใน พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “เสด็จประพาสแหลมมลายู เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๗ ๑๒๐” (พ.ศ.๒๔๖๘) ว่า “วันที่ ๑๘ ล่องจะไปทอดที่ในช่องสมุยอีก ลมจัดทอดไม่ได้ ฉันชอบใจลำธารที่อ่าวเสด็จ จึ่งให้กลับมาทอดที่นั่น ขึ้นไปอาบน้ำอีกวันหนึ่ง ให้จารึกที่น้ำตกแรก น่าต้นกร่าง ซึ่งเปนที่พักบอกชื่อไว้ว่า ธารเสด็จ แลจะให้พระยาไชยาทำศาลาไว้ในที่นั้นด้วย”

     อ่าวธารเสด็จ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน เป็นพื้นติดกับน้ำตกธารเสด็จ ติดกับชายหาดทะเล มีหาดสวยและน้ำทะเลใส เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เป็นพื้นที่อ่าวที่อยู่ติดต่อกับน้ำตกธารเสด็จ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบติดกับชายทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีหาดทรายที่สวยงามและน้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำทะเล อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 25 กิโลเมตร เมื่อเข้าอ่าวธารเสด็จจะพบความงามของภูเขาโขดหินที่มีรูปร่างแปลกๆ และหาดทรายสีขาว เมื่อขึ้นจากเรือแล้วเดินไปไม่ไกลนักจะพบกับลำธารมีกระแสน้ำไหลผ่านปะทะแก่ง หินที่มีอยู่มากมาย ทำให้เกิดเสียงดังตามความเร็วของกระแสน้ำ

 

Visitors: 28,375