จ.ป.ร. ภาษาจีน

     ศิลา จ.ป.ร. ภาษาจีน

     ศิลา จ.ป.ร. อักษรจีนย่อและเลข ร.ศ. 119 ที่พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจารึกด้วยพระองค์เอง  ตรงก้อนศิลาตรงพลับพลาที่ประทับหลังแรก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด

     ดังความบางตอนในจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองในแหลมลายูคราว ร.ศ.117 ร.ศ.118 ร.ศ.119 รวม 3 คราว (พ.ศ.2471) ว่า “วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2443  วันนี้เป็นวันตรงกับวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกุธภัณฑ์ ได้ทรงพระราชดำริห์ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศล . . .เวลาบ่าย 4 โมงเศษ เสด็จขึ้นประพาสบนเกาะพงัน แลสรงน้ำในลำธารเสด็จ เช่นก่อน ๆ มา ครั้นสรงน้ำแล้ว เสด็จกลับมาประทับพลับพลา (หลังแรก) ทรงจารึกอักษรจีนย่อ แลเลข ๑๑๙ บนตัวอักษรจีนย่อนั้น ที่ก้อนศิลาตรงพลับพลาที่ประทับ ครั้นเสร็จแล้ว ทรงปลูกต้นจันกะภ้อ ๔ ต้น ในที่ใกล้พลับพลา แลทรงปล่อยไก่แลนกพิราบไว้ที่เกาะนี้ เพื่อให้เกิดพืชพรรณต่อไป”

Visitors: 28,375